Download and Install Instructions.
Please read the instructions prior to downloading the app.

You will need an Android tablet or Smartphone running Android 8 or above for the app to operate correctly. You will also need to have a SIM card fitted to your device which is Voice, SMS and Data compatible.

We would recommend an 8″ tablet or large smartphone for the best results.

Download the zip file and extract the file in the device, then install the app.

IMPORTANT: You will need to complete a Registration screen to be able to activate the app.
Complete the Registration Form ( use 9999, as your membership number).

The roadbook app will then open up.

Use the Sample Roadbook to test the operation of any remotes. TO load the sample roadbook press the “SELECT ROUTE” button on hte roadbook area of the screen and from the menu list select “Sample Roadbook.

If you need to adjust settings – click on the three white dots in the top blue bar. This opens the Settings drop down.
– Select Settings
– Here you can change the orientation of the roadbook, and control the amount of scroll for the remote.

The Password for the ZAGREB RALLY will be available at the registration desk.


Upute za preuzimanje i instalaciju.
Prije preuzimanja aplikacije pročitajte upute.

Trebat će vam Android tablet ili pametni telefon sa sustavom Android 8 ili novijim da bi aplikacija radila ispravno. Također ćete morati imati SIM karticu ugrađenu u svoj uređaj koji je kompatibilan s glasovnim, SMS-om i podacima.

Za najbolje rezultate preporučujemo 8" tablet ili veliki pametni telefon.

Preuzmite zip datoteku i izdvojite datoteku na uređaju, a zatim instalirajte aplikaciju.

VAŽNO: Morat ćete ispuniti zaslon za registraciju kako biste mogli aktivirati aplikaciju.
Ispunite obrazac za registraciju (koristite 9999 kao svoj članski broj).

Zatim će se otvoriti aplikacija Roadbook.

Upotrijebite ogledni priručnik za testiranje rada bilo kojeg daljinskog upravljača. ZA učitavanje uzorka knjige puta pritisnite gumb "ODABIR RUTE" na području knjige puta na ekranu i s popisa izbornika odaberite "Uzorak knjige puta".

Ako trebate prilagoditi postavke - kliknite na tri bijele točke u gornjoj plavoj traci. Ovo otvara padajući izbornik Postavke.
- Odaberite Postavke
- Ovdje možete promijeniti orijentaciju knjige puta i kontrolirati količinu pomicanja za daljinski upravljač.

Lozinka za ZAGREB RALLY bit će dostupna na prijavnom pultu.

Getting Going

To load the roadbook for the event:

Press the “Change RB” button or the “SELECT ROUTE” Button on the app screen.

Select the roadbook for the Zagreb Rally – you will be asked for a password which is available at the event registration desk.

The roadbook will load into the app.

Built into the app you have an accurate trip (KM), CAP or bearing along with a Speedometer and Time – so everything you need to do a rally.

At the start or in the Bivouac, PRESS THE BLUE “START BUTTON” – this will activate the Waypoint verification file.

You are now ready to start.


Pokretanje

Za učitavanje knjige puta za događaj:

Pritisnite gumb "Change RB" ili gumb "SELECT ROUTE" na zaslonu aplikacije.

Odaberite putnu knjigu za Zagreb Rally - od vas će se tražiti lozinka koja je dostupna na šalteru za registraciju događaja.

Putokaz će se učitati u aplikaciju.

Ugrađeno u aplikaciju imate točan put (KM), CAP ili smjer zajedno s brzinomjerom i vremenom - dakle sve što vam je potrebno za rally.

Na startu ili u bivku PRITISNITE PLAVU "GUMB START" - time ćete aktivirati datoteku za potvrdu Waypointa.

Sada ste spremni za početak.

On the route

At the roadbook start point (Box 1) you should see NAVIGATE TO WP1 in the navigation bar of the app after pressing the BLUE START button.

Start the route and follow the roadbook. The roadbook can be moved using your finger for up and down or by using the remote. If you are using your finger make sure your gloves are screen compatible.

The trip can be adjusted by using the remote or by pressing the up and down arrows next to the digits.

To reset the trip or to make make large adjustments quickly, press the “RESET” button and save for a zero option or add in a number for a big adjustment.

On the roadbook you will see a few boxes marked with a BLUE CIRCLE with an “M” – this is a waypoint. The app will show you a BIG GREEN TICK when you hit a waypoint and you know you are on course.

If he tick fails to show press the “SKIP” button and move on.

Speed zones / penalties and Warnings (!!!) are also shown int he app.

At the end of the roadbook, you will see a SUMMARY screen – this is for fun only and the results issued by the organisation team overrule the app summary.


Na ruti

Na početnoj točki knjige puta (okvir 1) trebali biste vidjeti NAVIGACIJU DO WP1 u navigacijskoj traci aplikacije nakon pritiska na PLAVI gumb START.

Započnite rutu i slijedite putnu knjigu. Putokaz se može pomicati prstom gore-dolje ili pomoću daljinskog upravljača. Ako koristite prst, provjerite jesu li rukavice kompatibilne sa zaslonom.

Putovanje se može podesiti pomoću daljinskog upravljača ili pritiskom na strelice gore i dolje pored znamenki.

Za poništavanje putovanja ili brze velike prilagodbe pritisnite gumb "RESET" i spremite za opciju nule ili dodajte broj za veliku prilagodbu.

Na putokazu ćete vidjeti nekoliko okvira označenih PLAVIM KRUGOM sa "M" - ovo je putna točka. Aplikacija će vam pokazati VELIKU ZELENU KVACICU kada dođete do međutočke i znate da ste na kursu.

Ako se kvačica ne prikaže, pritisnite tipku "PRESKOČI" i krenite dalje.

Zone brzine / kazne i upozorenja (!!!) također su prikazani u aplikaciji.

Na kraju priručnika vidjet ćete zaslon SAŽETAK - ovo je samo za zabavu i rezultati koje je izdao organizacijski tim poništavaju sažetak aplikacije.